Instal·lacions fotovoltaiques aïllades

Instal·lació solar fotovoltaica aïllada

Dissenyem i instal·lem instal·lacions Aïllades de xarxa.

 

Què és una Instal·lació aïllada de xarxa (off grid)?

Quan necessitem donar corrent a algun lloc on no hi arribi la xarxa elèctrica (Cases de pagès, granges, terrenys agrícoles, estacions WIFI, etc..) hem d’optar per una instal·lació aïllada de xarxa.
La nova llei aprovada al 2015 RD900/2015 no afecta aquest tipus de instal•lacions ja que en cap moment ens connectarem a la xarxa elèctrica (Fecsa-Endesa).

Esquema instal·lació fotovoltaica aïllada

Esquema més comú d’una instal·lació aïllada.

I com funciona una instal·lació aïllada?

Una instal•lació aïllada està formada per 4 elements bàsics :
 • Panells solars
 • Regulador de càrrega
 • Bateries
 • Inversor DC/AC
 • Generador ( opcional )
Els panells solars transformen la radiació solar en energia elèctrica ( corrent contínua ).
El regulador de càrrega s’encarrega de regular la tensió rebuda dels panells i entregar-la a les bateries, així d’aquesta manera les bateries no pateixen sobrecàrregues entre altres.
L’inversor s’encarrega de transformar la corrent continua de les bateries a Corrent alterna apte pels consums del nostre habitatge. Si escollim un inversor/carregador podrem connectar un generador elèctric per satisfer les demandes quan la radiació solar sigui insuficient o l’estat de les bateries sigui molt baixa.

Què s’ha de tenir en compte a l’hora de fer una instal·lació solar aïllada?

Quan dissenyem una instal·lació aïllada hem de tenir en compte varis factors per tal que la instal•lació s’adapti als consums de l’habitatge i l’ús que en farem .
 • Inversor : els inversor es demanen en funció de la potència a entregar. Per saber de quina potència ha de ser l’inversor hem de sumar tots els consums de la casa i sumar-hi un factor de seguretat perquè l’inversor suporti futures ampliacions de la instal·lació elèctrica.
  Hi han diferents 3 tipus d’inversors :
  • Inversor : s’encarrega únicament de transformar la corrent continua de les bateries a corrent alterna.
  • Inversor/carregador : a part de transformar la corrent contínua en alterna també ens permet rebre la corrent d’un generador elèctric i així tenir subministrament elèctric interrompudament. El mateix inversor/carregador aprofitarà la corrent rebuda pel generador i carregarà les bateries.
  • Híbrid ( multi-funció ) : Està més enfocada a les instal•lacions d’autoconsum amb connexió a xarxa però també es poden utilitzar en aïllades.
   És un inversor que engloba les funcions de regulador de càrrega – carregador de bateries – inversor. I gestiona de forma eficient les 2 fonts d’energia rebudes ( solar i generador elèctric ).


 • Bateries : Les bateries s’escullen en funció dels consums de l’habitatge i de l’ús que en fem. També hi han varis tipus de bateries on escollirem les que s’ajustin més a les nostres necessitats.
  • Bateries monoblock/ AGM : Per exemple si tenim un consum baix o l'ús que en fem no és diari ( estacions WIFI, Habitatges de cap de setmana , cellers, cabanyes ,etc...) podem optar per unes bateries més econòmiques com són les de Àcid/plom o d’AGM. Aquest tipus de bateries estan pensades per petits consums i consums estables ( sense descàrregues massa profundes o sobtades) a part de que no tenen un gran capacitat emmagatzemadora.
  • Bateries estacionàries : Aquestes són les bateries a utilitzar si el què tenim és una habitatge d’ús diari amb alts consums i/o pics de potència elevats. Aquest tipus de bateries són les més adients ja que permeten una alta profunditat de descàrrega sense afectar-les i tenen una alta capacitat acumulativa , a més tenen una vida molt elevada ( 10-12 anys).
  • Voltatge de treball : s’ha de dimensionar respecte a la suma dels consums que tindrem en la vivenda, de manera que :
   Si el nostre consum màxim és inferior a 1.500W haurem de dimensionar la nostre instal•lació a 12 V.
   Si el nostre consum màxim està entre 1.500 i 5.000W haurem de dimensionar la nostre instal•lació a 24 V.
   Si el nostre consum supera els 5.000W haurem de dimensionar la nostre instal•lació a 48 V.

Avantatges :

 • No els hi afecta la nova llei aprovada el 2015 sobre l’autoconsum ( RD900/2015) .
 • No és necessari demanar cap permís a les finques properes o veïns, únicament una llicència d’obres menor a l’ajuntament.
 • Es legalitzen fàcilment presentant un Butlletí de reconeixement d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió o un certificat d’instal•lació elèctrica de baixa tensió.
 • La vida dels panells solars és superior als 25 anys, per tant l’amortització de la instal•lació està assegurada.

Inconvenients :

 • L’elevat preu de les bateries.
 • Si les bateries són d’àcid i plom necessiten que l’usuari les ompli d’aigua destil•lada ( un cop cada 3 anys ) i que mesuri la densitat de les bateries mensualment.

Panells solars aïllada teulada

Panells solars instal·lació aïllada

Contadors fotovoltaica aïllada

Bateries instal·lació solar aïllada